Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

P R O I E C T
”ASISTENȚA PENTRU FORMULAREA PROPUNERII DE POLITICA PUBLICA A MUNICIPIULUI DRAGASANI SI A PRINCIPALELOR INSTRUMENTE APLICABILE ÎN FIECARE ETAPA PENTRU PERIOADA 2020-2024”
cod MySMIS 126498


​Descarcă documente:
ASISTENȚA PENTRU FORMULAREA PROPUNERII DE POLITICA PUBLICA A MUNICIPIULUI DRAGASANI SI A PRINCIPALELOR INSTRUMENTE APLICABILE ÎN FIECARE ETAPA PENTRU PERIOADA 2020-2024
Proiect:  ASISTENȚA PENTRU FORMULAREA PROPUNERII DE POLITICA PUBLICA A MUNICIPIULUI DRAGASANI SI A PRINCIPALELOR INSTRUMENTE APLICABILE ÎN FIECARE ETAPA PENTRU PERIOADA 2020-2024”, cod MySMIS 126498

Program de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și  transparente, Cod apel: POCA/350/2/1/ Introducerea de sisteme si standarde comune în  administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanța cu Strategia pentru Consolidarea Administrației   Publice ( SCAP )

BENEFICIAR PROIECT: MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului constă în  formularea unei propuneri de politica publica prin realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala ( SDL ) pentru perioada 2020-2024 si a Planului Strategic Instituțional ( PSI ) 2020 - 2023, corelata cu modernizarea sistemului informatic existent pentru cresterea performanței personalului angajat si deservirea online a cetațenilor si mediului de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectiv specific 1: Definirea politicii locale a municipiului Dragasani cu concursul tuturor factorilor cu aport în dezvoltarea locala, concretizata prin adoptarea a 2 documente strategice: Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a municipiului Dragasani pentru perioada 2020-2024 si Planul Strategic Instituțional 2020 - 2023, corelat cu SDL.
Obiectiv specific 2: Reducerea birocraþiei pentru cetaþeni la nivel local corelate cu planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetațeni - prin implementarea sistemului informatic modernizat pentru cresterea performanței personalului angajat sideservirea online a cetaþenilor si mediului de afaceri.
Obiectiv specific 3: Dezvoltarea abilitaților personalului din cadrul Primariei Municipiului Dragasani si al instituțiilor subordonate Primariei Dragasani prin asigurarea formarii profesionale a 60 persoane din grupul ținta în domeniile managementului strategic, al instrumentelor si procedurilor pentru fundamentarea decizie si al competențelor de comunicare.

Rezultate asteptate
1. Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală ca expresie a celei mai bune  alternative de politica locala pentru Municipiul Dragasani;

2. Realizarea  Planului Strategic Instituțional, elaborat  la nivelul departamentelor  instituției Primariei  Municipiului Dragasani împreuna cu instituțiile si serviciile  subordinate.

3. Proiectarea  și Implementarea  unui sistem informatic pentru managementul    proceselor,  documentelor si gestiunea bazelor de date, în vederea reducerii birocrației pentru cetațeni la nivel local, punctând 3 mari cerinte, respectiv:
o Accesul online la serviciile gestionate exclusiv de autoritațile si instituțiile publice locale;
o Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor;
o Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor în arhiva instituției pe baza modulului pentru gestionarea documentelor. 

4. Instruirea personalului  Primariei Municipiului Dragasani si al institutiilor publice locale în formularea politicilor publice în domeniul Managementului Strategic

Tematica cursului va fi adaptata la componența grupei, si va urmari acoperirea cel puțin a urmatoarelor tematici:
- Organizarea activitații de planificare bugetara multianuala
- Codificarea structurilor organizatorice, activitatilor, programelor si subactivitaților
- Calendarul activitaților de planificare bugetara multianuala
- Fundamentarea cheltuielilor de personal
- Fundamentarea cheltuielilor cu materiale si servicii
- Fundamentarea cheltuielilor cu asistența sociala
- Fundamentarea veniturilor proprii
- Elaborarea bugetului multianual de dezvoltare
- Egalitatea de sanse și dezvoltarea durabilă


Data de începere a proiectului:  28.03.2019
Perioada de implementare:  30 luni.
Valoare totală eligibilă a proiectului:         3.940.268,50 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă:             3.861.463,13 lei
Cofinanțare eligibilă beneficiar:                        73.831,17 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.