În conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011, Primăria Municipiului Drăgăşani organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Biroului Proiecte de dezvoltare locală.

Descarcă aici anunțul în format .pdf

Concursul/examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Drăgăşani, din Piaţa Pandurilor nr.1, în datele de:

 • 30 decembrie  2019 – proba scrisă;
 • 31 decembrie  2019 – proba interviu;

   

  Concursul/examenul va avea consta în trei etape succesive:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă;
 • interviul.

   

  Condiţii generale de participare la concurs:

  Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

              Condiţii specifice de participare la concurs:
 1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economică sau juridică.
 2. vechime în specialitate minim 10 ani.
 3. cursuri operator calculatoare

  Dosarul de concurs

  Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente :
 • cerere participare concurs
 • curriculum vitae
 • copie acte studii care să ateste nivelul studiilor
 • copie xerox carte de identitate/ buletin identitate
 • adeverinţă  medicală care să ateste starea de sănătate corspunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către alte unităţi sanitare abilitate.
 • cazier judiciar

  Data limită de depunere a dosarelor : 18 decembrie  2019

  Bibliografie concurs
 1. Legea 477/2004  privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 2. Legea 53 / 2003 – Codul Muncii – republicată cu modificarile şi completările ulterioare.
 3. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 4. ORDIN nr. 465 din 5 august 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
 5. NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
 7. Constituția României
 8. O.G nr. 57/2019 – Codul Administrativ.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Drăgăşani, Serviciul Resurse Umane.Data adaugarii : 12/4/2019 12:28:18 PM
Inapoi la Știri și anunțuri